Loading images...


- Prihlásiť sa do systému -

O programe

Program Školská jedáleň bol vytvorený podľa požiadaviek pracovníkov v školskom stravovaní a zohľadnuje väčšinu úkonov, ktoré sú denne kladené na pracovníkov v tejto oblasti. Zjednodušuje a urýchľuje prácu, hlavne čo sa týka nevyhnutných a stále sa opakujúcich výpočtov.

Komu je určený

Vďaka grafickému prostrediu práca s programom nevyžaduje nejake špecifické znalosti z oblasti výpočtovej techniky. Pokiaľ osoba, ktorá bude program používať sa aspoň čiastočne vyzná v problematike školského stravovania, tak všetky formuláre jej budú dôverne známe, pretože sú odvodené z praxe.

  • Normy:

    Tlač receptov

    Tvorba vlastných receptov

    Výpočet energetických a nutričných hodnôt

  • Stravný list / Výdajka:

    Tlač stravného listu

    Podpora viacerých listov

  • Normovací hárok:

    Tlač normovacieho hárku

    Výpočet energetických a nutričných hodnôt

  • Jedálny lístok:

    Tlač jedálneho lístka

    Vyplnenie pomocou noriem

  • Skladové hospodárstvo:

    Tlač skladových kariet

    Inventúrny súpis potravín

    Rekapitulácia faktúr

    Príjemka

    Obratová súpiska

    Objednávky

    HACCP - Príjem potravín

  • Výkaz stravovaných osôb:

    Tlač zoznamu stravníkov

    Tlač šekov

    Evidencia stravy pomocou čipových kariet

    Evidencia stravy cez internet

  • Mesačný výkaz spotreby potravín:

    Tlač mesačného výkazu

  • Peňažný denník:

    Tlač peňažného denníka

    Výkaz hospodárenia

  • Požiadavky na hardware:

    Procesor 586 - 1GHz a vyššia rada

    Voľné miesto minimálne 500MB

    Grafická karta 32MB - 800x600, 16bit farby

    RAM 128MB

  • Požiadavky na software:

    Operačný systém Windows v jeho modifikáciách SK, CZ, EN:

    Windows 2000

    Windows XP

    Windows VISTA

    Windows 7,8,10